เหตุผลความจำเป็นของโครงการ

 โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1098 - ทล.1 อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสาย แยกทล.1129 (เชียงแสน) - แยก ทล.1 (เมืองเชียงราย) เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ บริเวณท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 2 เสริมศักยภาพทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการกระจายสินค้าให้เป็น Gateway/Hub ทางภาคเหนือ ซึ่งจะส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจดำเนินไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

             ภาพรวมถนนสายแยก ทล.1129 (เชียงแสน) - แยก ทล.1 (เมืองเชียงราย) ประกอบด้วยถนนสายหลัก 40.575 กม.ถนนเชื่อมสายทาง 2.769 กม. มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 43.344 กม. แบ่งดำเนินการดังนี้

              ตอนที่ 1 แยก ทล.1129 - ทล.1098 ระยะทาง 14.564 กม. ก้อสร้างเสร็จปี 2558

              ตอนที่ 2 แยก ทล.1098 - ทล.1 ระยะทาง 26.011 กม. ได้รับงบประมาณ 2559

              ตอนที่ 3 ถนนเชื่อมสายแยก ทล.1129 - ทล.1 เข้าสู่ สาย จ.3 วงแหวนตะวันตกเมืองเชียงราย ระยะทาง 2.769 กม. ได้รับงบประมาณ 2559

วัตถุประสงค์

•    เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน รวมทั้งรองรับการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์จากท่าเทียบเรือเชียงแสน
     แห่งที่ 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

•    เพื่อสนับสนุนแผนขยายการคมนาคมขนส่งของอำเภอเชียงแสนและเพิ่มโครงข่ายการจราจรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

•    เชื่อมโยงระบบการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว เป็นการสนันสนุบการท่องเที่ยวและขยายตลาดการท่องเที่ยวของประเทศ

กรมทางหลวงชนบ•ทจึงดำเนินการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1098 - ทล.1 อ.เมือง จ.เชียงราย เชื่อมต่อกับสายแยก ทล.1129 - ทล.1098 ให้สามารถใช้การได้ครบตามวัตถุประสงค์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

               -   พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่ง (Logistic)  

               -   แบ่งเบาการจราจรในถนน ทล.1 รวบรวม และส่งผ่านการจราจร จาก ทล.1209 และ ทล.1098 เข้าสู่เมือง

               -   สนับสนุนการพัฒนาของท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2

               -   สนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของ

logo