ภาพถ่ายพื้นที่โครงการ

 • การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)
  วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.15 น. นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 • ประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)
  วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอเมืองปัตตานี เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) จังหวัดปัตตานี โดยมีนายสมกิตติโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
 • ประชุมครั้งที่ 5/2565
  สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง และบริษัทที่ปรึกษา ได้มีการประชุมครั้งที่ 5 (2/2565) เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. โดยวิธีการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Application Zoom เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการในช่วง รายงานความก้าวหน้า 6 (Progress Report 6)
 • ประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)
  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) จังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
 • ประชุมครั้งที่ 4/2565
  สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง และบริษัทที่ปรึกษา ได้มีการประชุมครั้งที่ 4 (1/2565) เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. โดยวิธีการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Application Zoom เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการในช่วง รายงานความก้าวหน้า 4, 5 (Progress Report 4, 5)
 • ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1
  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอเมืองปัตตานี เป็นประธานการประชุมพิจารณารูปแบบทางแยกต่างระดับ (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) ณ หอประชุมอำเภอเมืองปัตตานี ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี
 • ประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)
 • ประชุมครั้งที่ 3/2564
  สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง และบริษัทที่ปรึกษา ได้มีการประชุมครั้งที่ 3 (3/2564) เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. โดยวิธีการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Application Zoom เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการในช่วง รายงานความก้าวหน้า 2,3 (Progress Report 2,3)
 • ประชุมครั้งที่ 2/2564
  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักสำรวจและออกแบบ (อัศวิน) ชั้น 5 อาคารเฉลียว วัชรพุกก์ กรมทางหลวง
 • ประชุมครั้งที่ 1/2564
  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องอัศวิน สำนักสำรวจและออกแบบ ชั้น 5 อาคารเฉลียววัชรพุกก์ กรมทางหลวง
 • การลงพื้นที่โครงการเบื้อง เพื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
  เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2564 ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาได้ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้น พบปะผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา สถานประกอบการบริเวณแยกโครงการและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี (ตำบลจะบังติกอ) อบต.ตะลุโบะ อบต.ปะกาฮะรัง สุเหร่าตะลุโบะ และรวมถึงการเตรียมสำรวจสถานที่ที่ใช้ในการศึกษาและสำหรับการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไป
 • สำรวจพื้นที่โครงการ


logo
logo
logo