เหตุผลความจำเป็นของโครงการ

ภายใต้แผนกิจกรรมยกระดับมาตรฐานชั้นทางของกรมทางหลวงชนบท ถนนสาย สข.2031 แยก ทล.43 ทล.407 อ.นาหม่อม, หาดใหญ่, เมือง จ.สงขลา ปัจจุบันมีปริมาณจราจรรถยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุกขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก โดยจุดเริ่มต้นสายทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 43 และจุดสิ้นสุดสายทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 407 ซึ่งสายทางดังกล่าวมีศักยภาพที่จะยกระดับมาตรฐานทางหลวง และสามารถที่จะพัฒนาเป็นทางลัด ทางเลี่ยงระหว่างอำเภอ และจังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง โดยจะต้องปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนสายดังกล่าว และคัดเลือกต่อเติมแนวสายทางให้มีความถูกต้อง ปลอดภัยในด้านวิศวกรรมและสามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมกับถนนทางหลวง ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อรองรับปริมาณจราจรในอนาคต และการสัญจรให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย ตลอดจนบรรเทาปริมาณจราจรบนถนนทางหลวง

logo