เหตุผลความจำเป็นของโครงการ

ตามประกาศคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ฉบับที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2558 ที่ประกาศให้ที่ดินในท้องที่ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ กับสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ 2 ได้สะดวก และเป็นการเพิ่มโครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการขนส่งระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร ออกสู่ประเทศลาว โดยไม่ต้องผ่านเข้าสู่ตัวเมือง กรมทางหลวงชนบทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงถนนสาย มห.3019 แยก ทล.212 – บ.บางทรายใหญ่ (ตอนที่ 2) อ.เมือง   จ.มุกดาหาร เพื่อเชื่อมโยงกับถนนโครงการ ตอนที่ 1 ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจออกแบบไปแล้ว

กรมทางหลวงชนบท จึงจำเป็นต้องปรับปรุงและก่อสร้างปรับแนวใหม่ของถนนสาย มห.3019 แยก ทล. 212 – บ.บางทรายใหญ่ (ตอนที่ 2) อ.เมือง จ.มุกดาหาร จุดเริ่มต้นโครงการแยกจากทางหลวงหมายเลข 212 บริเวณ กม.ที่ 426+600 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านบ้านพรานอ้น, บ้านนาถ่อน, บ้านคำไฮ และบ้านบางทรายใหญ่ บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 12 บริเวณ กม.ที่ 781+000 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการ (ตอนที่ 2) และเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ ตอนที่ 1 ที่ได้ออกแบบเรียบร้อยแล้ว ระยะทางประมาณ 13.519 กิโลเมตร

logo