เหตุผลความจำเป็นของโครงการ


ตามที่จังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาตรวจสอบสภาพปัญหาด้านการจราจรในบริเวณอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาพบว่า สภาพปัจจุบันการขยายตัวของชุมชนเมืองส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างถนนเพื่อใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงเมือง ซึ่งจะเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตชุมชนเมือง เปิดพื้นที่การพัฒนาเมืองและเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคมและขนส่งให้เป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ รวมทั้งประหยัดเวลาในการเดินทางประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย