ภาพถ่ายพื้นที่โครงการ

  • เข้าพบหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
    ในวันที่ 23 ถึง 25 มิถุนายน 2564 ประกอบด้วยนายอำเภอเมืองสีคิ้วและอำเภอสูงเนิน หน่วยงานระดับตำบล / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าพบ นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ตำบลมิตรภาพ ตำบลกุดน้อยตำบลมะเกลือใหม่ ร่วมถึงผู้นำชุมชน เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการและรับฟังความคิดเห็น
  • เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
    วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายไพวรรณ์ เขียวอ่อน ผอ.แขวงทางหลวงชนบท พร้อมที่ปรึกษาโครงการ เข้าพบนายกอบชัย บุญอรณะ เผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและขอข้อแนะนำ
  • สำรวจพื้นที่โครงการ