เหตุผลความจำเป็นของโครงการ

ด้วยถนนสาย สป.1006 แยก ทล.3 - เคหะบางพลี อ.บางบ่อบางเสาธง จ.สมุทรปราการ ปัจจุบันถนนโครงการมีขนาด 4 ช่องจราจร แบ่งการจราจรด้วยเกาะกลาง เป็นเส้นทางตัดผ่านพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และเมืองใหม่บางพลี เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมและชุมชน สร้างความเจริญเติบโตสู่ท้องถิ่น ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการได้ตั้งเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้มีการใช้เส้นทางคมนาคมเพื่อการสัญจรและขนส่งเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีปริมาณจราจรโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมฯ มีปริมาณที่หนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ วงเวียนแยก ทล.3268 (ถนนเทพารักษ์) เป็นจุดที่เกิดปัญหาการจราจรติดขัดอยู่เป็นประจำ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ กรมทางหลวงชนบท พิจารณาแล้ว และเห็นว่าโครงการก่อสร้างถนนสาย สป.1006 แยก ทล.3 – เคหะบางพลี อ.บางบ่อ, บางเสาธง จ.สมุทรปราการ มีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนสายดังกล่าวให้เพียงพอกับปริมาณจราจรในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก ทล.3268 เพื่อแก้ปัญหาการจราจรบนถนน ทล.3268 (ถนนเทพารักษ์) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กรมทางหลวงชนบท ต้องดำเนินการสำรวจอสังหาริมทรัพย์โครงการดังกล่าวต่อไป


logo