ภาพถ่ายพื้นที่โครงการ

 • ประชุมส่งงานงวดสุดท้าย
  สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง และบริษัทพีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด มีการประชุมเพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้างวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักสำรวจและออกแบบ (ห้องอัศวิน) ชั้น 5 อาคารเฉลียว วัชรพุกก์ กรมทางหลวง
 • ประชุมครั้งที่ 5 (1/2563)
  สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง และบริษัทพีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด มีการประชุมครั้งที่ 5 (1/2563) เพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 4,5 (Progress Report) วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุมสำนักสำรวจและออกแบบ (ห้องอัศวิน) ชั้น 5 อาคารเฉลียว วัชรพุกก์ กรมทางหลวง
 • ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2
  วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา เป็นประธานเปิดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้ข้าร่วม จำนวน 89 คน โดยการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษา ได้แก่ ผลการศึกษาด้านวิศวกรรม และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้นให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ พร้อมเสนอมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลจากประชาชนในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงผลศึกษาให้มีความครบถ้วน สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชน
 • การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2)
  นายสมนึก พรรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบโครงการ(สัมมนาครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง หมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองจิก โดยมี นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหนองจิก นายสุรินทร์ แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานีพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายความมั่นคง ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่โครงการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน 97 คน
 • ประชุมครั้งที่ 4 (4/2562)
  สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง และบริษัทพีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด มีการประชุมครั้งที่ 4 (4/2562) เพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 (Progress Report) วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุมสำนักสำรวจและออกแบบ (ห้องอัศวิน) ชั้น 5 อาคารเฉลียว วัชรพุกก์ กรมทางหลวง
 • ประชุมครั้งที่ 3 (3/2562)
  สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง และบริษัทพีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด มีการประชุมครั้งที่ 3 (3/2562) เพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report) วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุมสำนักสำรวจและออกแบบ (ห้องอัศวิน) ชั้น 5 อาคารเฉลียว วัชรพุกก์ กรมทางหลวง
 • การลงพื้นที่ขุดเจาะสำรวจดินเพื่อออกแบบฐานรากสะพานต่างระดับ.
  เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ปรึกษาจะลงพื้นที่โครงการเพื่อทำการเจาะสำรวจชั้นดินบริเวณที่จะก่อสร้างสะพานยกระดับภายในเดือนตุลาคม 2562 โดยจะเริ่มดำเนินการประมาณวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อนำข้อมูลภาคสนามมาดำเนินการออกแบบในรายละเอียดต่อไป
 • ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
  การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (การพิจารณารูปแบบทางแยกต่างระดับ) ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาโดยเฉพาะรูปแบบทางเลือกทางแยกต่างระดับที่เหมาะสม ให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบทางเลือกทางแยกต่างระดับโครงการ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับที่เหมาะสม รวมทั้งรับทราบความห่วงกังวลต่อผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ จากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีนายวิชิต อ่อนทองอิน ปลัดอาวุโสอำเภอหนองจิก เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานราชการ (หน่วยงานราชการระดับจังหวัด /อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้นำชุมชนในพื้นที่) ผู้ได้รับผลกระทบ (ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหว สถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่โครงการ) องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 88 คน
 • ประชุมครั้งที่ 2 (2/2562)
  สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง และบริษัทพีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด มีการประชุมครั้งที่ 2 (2/2562) เพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report) วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุมสำนักสำรวจและออกแบบ (ห้องอัศวิน) ชั้น 5 อาคารเฉลียว วัชรพุกก์ กรมทางหลวง
 • ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)
  เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 เวลา 8.00 น. นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 • ลงพื้นที่สี่แยกเขาบันไดอิฐ จังหวัดเพชรบุรี
  วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายบุญธรรม ไกรศรศรี วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่จากบริษัทที่ปรึกษา บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัดลงพื้นที่สี่แยกเขาบันไดอิฐ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นกรณีศึกษาของการสำรวจและออกแบบ ในโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับ ทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง)
 • ประชุมครั้งที่ 1 (1/2562)
  สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง และบริษัทพีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด มีการประชุมครั้งที่ 1 (1/2562) เพื่อพิจารณาเรื่อง รายงานเบื้องต้น (Inception Report) แผนการดำเนินงานของบริษัทที่ปรึกษาและการแบ่งงวดงาน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักสำรวจและออกแบบ (ห้องอัศวิน) ชั้น 5 อาคารเฉลียว วัชรพุกก์ กรมทางหลวง
 • สำรวจสภาพภูมิประเทศและค่าระดับปัจจุบัน
  เจ้าหน้าที่ของบริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ลงพื้นที่โครงการเพื่อทำการสำรวจสภาพภูมิประเทศและค่าระดับปัจจุบัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เพื่อนำข้อมูลภาคสนามมาออกแบบในรายละเอียดต่อไป
 • หารือถึงประเด็นต่างๆที่สำคัญต่อโครงการ
  วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักสำรวจและะออกแบบ โดยนายคุณวุฒิ สุนทรนนท์ ผู้จัดการโครงการ นายพิน ศรีหรั่งไพโรจน์ วสบ. และกรรมการจากสำนักสำรวจและออกแบบฯ และเจ้าหน้าที่จากบริษัทที่ปรึกษา PTE ลงพื้นที่สี่แยกดอนยาง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ในโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๒ กับทางหลวงหมายเลข ๔๓ (แยกดอนยาง) ทั้งนี้ได้เข้าพบ ดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายสุรินทร์ แก้วคีรี ผอ.ขท. ปัตตานี เพื่อหารือถึงประเด็นต่างๆที่สำคัญต่อโครงการ
 • เข้าพบรองนายกเทศมนตรี ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลบ่อทอง และชุมชนรอบสี่แยกดอนยาง
  ที่ปรึกษาได้เข้าพบรองนายกเทศมนตรี ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลบ่อทอง และชุมชนรอบสี่แยกดอนยางเพื่อเตรียมงานด้านการประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 11 มินายน 2562
 • ภาพถ่ายพื้นที่โครงการ
  ภาพถ่ายโครงข่ายทางหลวงในเขตพื้นที่ศึกษาโครงการ
logo