รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนสาย ปท.3010 แยก ทล.305 – บ้านคลองห้า จังหวัดปทุมธานี

ผู้ว่าจ้าง : กรมทางหลวงชนบท

ผู้รับจ้าง : บริษัท เอส เทค ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด

ผู้ควบคุมงาน : บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันเริ่มต้นสัญญา : 15 ตุลาคม 2557

วันสิ้นสุดสัญญา :  1 มกราคม 2560

ระยะเวลาการก่อสร้าง : 810 วัน
ขยายสัญญา (ครั้งที่ 1 ) : 120 วัน (วันที่ 2 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2560)

ขยายสัญญา (ครั้งที่ 2 ) : 43 วัน (วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 13 มิถุนายน 2560)

ขยายสัญญา (ครั้งที่ 3 ) : 8 วัน (วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2560)

รวมระยะเวลาตามสัญญา : 981 วัน (วันที่ 21 มิถุนายน 2560)

ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ : 1,144 วัน (วันที่ 1 ธันวาคม 2560)

ก่อสร้างล่าช้ากว่าสัญญา : 163 วัน

มีรายละเอียดในการก่อสร้าง ดังนี้

1. งบประมาณในการก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2557       73,500,000.00    บาท

ปีงบประมาณ 2558       95,245,000.00    บาท

ปีงบประมาณ 2559       251,155,000.00  บาท

รวม                            419,900,000.00  บาท

2. รายการงานก่อสร้างที่สำคัญ

ถนน ก่อสร้างถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.10 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.25 เมตร พร้อมไหล่ทางด้านซ้ายทาง กว้าง 1.50เมตร และทางเท้าด้านขวาทางกว้าง 2.70 เมตร ระยะทางรวม 9.392 กิโลเมตร

ทางเท้า ด้านขวาทางก่อสร้างทางเท้า กำแพงกันดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำใต้ทางเท้า และระบายลงสู่คลอง 5 เป็นระยะๆ ตลอดโครงการ

ถนนต่อเชื่อม ทำการขยาย ทล.3214 จากเดิมเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 525 เมตร

กำแพงกันดิน ด้านซ้ายทางก่อสร้างกำแพงกันดิน เพื่อเพิ่มเสถียรภาพคันทางเป็นช่วงระยะๆ ความยาวรวมประมาณ 2,538 เมตร

ท่อลอดเหลี่ยม คสล. กม.ที่ 7+151 ต่อความยาวท่อลอดเหลี่ยม 10 เมตร จำนวน 1 แห่ง ขนาด 3.00 X 3.00 เมตร

สะพาน  : บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ บน ทล.305 ขยายความกว้างสะพาน คสล. เดิม โดยขยายความกว้างเพิ่มประมาณ 5 เมตร จำนวน 1 แห่ง ความยาว31.00 เมตร

            : บริเวณทางแยก กม.ที่ 6+235 ด้านซ้ายทาง บน ทล.3214 ก่อสร้างสะพาน คสล. ใหม่ 1 แห่ง จำนวน 2 ตัว ขนาด (2x10+1x8+2x10) = 48เมตร โดยแต่ละตัวมีผิวจราจรกว้าง 9.50 เมตร พร้อมทางเท้าด้านนอก กว้าง 1.50 เมตร           

3. รูปตัดทั่วไปถนนโครงการ ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 9+392 ก่อสร้างถนนขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทางทางด้านซ้ายทาง โดยมีเกาะกลางเป็นแบบตีเส้น ด้านขวาทางมีทางเท้า โดยมีเขตทางกว้างประมาณ 20.00 เมตร

4. ก่อสร้างงานอื่นๆ เช่น ก่อสร้างทางเชื่อม, งานทางเท้า, งานตีเส้นจราจร, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, ป้ายเครื่องหมายจราจร, งานสัญญาณไฟจราจร, งานรื้อย้ายสาธารณูปโภค, ระบบระบายน้ำ เป็นต้น
logo