เหตุผลความจำเป็นของโครงการ

ถนนสาย ปท.3010 แยก ทล.305 – บ้านคลองห้า จังหวัดปทุมธานี เป็นเส้นทางที่เชื่อมอำเภอธัญบุรี เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี จึงมียวดยานประเภทต่างๆ เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะรถบรรทุก ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางเลี่ยง แบ่งเบาปริมาณจราจรบนถนนพหลโยธินที่มุ่งหน้าไปสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ จังหวัดสระบุรี ประกอบกับสองข้างทางมีโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการและหมู่บ้านต่างๆ อีกจำนวนมาก ทำให้มีปริมาณจราจรหนาแน่น ด้วยเหตุดังกล่าวกรมทางหลวงชนบทจึงจำเป็นต้องดำเนินปรับปรุงถนนโครงการเพื่อรองรับปริมาณจราจร และให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในการเดินทาง

วัตถุประสงค์

การก่อสร้างถนนโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนโครงการ อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของย่านชุมชน สถานที่ราชการ ตามแนวถนนโครงการ พื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งยังช่วยรองรับปริมาณจราจรจากทางหลวงหมายเลข 305 (รังสิต – นครนายก) และปริมาณจราจรจากทางหลวงหมายเลข 9 ผ่านทางหลวงหมายเลข 3214 มายังถนนโครงการเพื่อเดินทางไปยัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ จังหวัดสระบุรีต่อไป นับได้ว่าถนนโครงการเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญ ทั้งการเดินทางเพื่อติดต่อราชการ การท่องเที่ยวเชิงความรู้ การขนส่งสินค้าทางการเกษตรไปยังตลาดไท รวมถึงการขนส่งสินค้าไปยังตัวเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้นได้
เป็นโครงข่ายโลจิสติกส์ต่อเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 9
ให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่ราชการ

logo