เหตุผลความจำเป็นของโครงการ

ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 291 ซึ่งมีลักษณะเป็นถนนเลี่ยงเมืองด้านตะวันตกของอำเภอเมืองมหาสารคาม เพื่อให้โครงข่ายถนนดังกล่าวมีความสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ปัญหาจราจรในเขตชุมชน จึงจำเป็นต้องดำเนินการออกแบบถนนวงแหวนเลี่ยงเมืองด้านตะวันออก เพื่อปัญหาจราจรในเขตชุมชนและระบายการจราจรไปสู่พื้นที่เขตจังหวัดข้างเคียงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยังช่วยให้การคมนาคมและขนส่งสินค้ามีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการเพื่อให้การสำรวจและออกแบบได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นในการศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่งจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำข้อคิดเห็นมาประกอบในการพิจารณาออกแบบโครงการได้อย่างเหมาะสม จึงต้องจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดระยะเวลาศึกษาโครงการ เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้รับทราบข้อมูลโครงการอย่างถูกต้องและเพียงพอ และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องและการตัดสินใจในขั้นตอนต่างๆ ของโครงการอย่างเหมาะสม รอบคอบ และเป็นที่ยอมรับจากประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย