เหตุผลความจำเป็นของโครงการ

การคมนาคมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่เชื่อมต่อกับอำเภอทางด้านตอนใต้ของจังหวัด เช่น อำเภอหางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด แม่สะเรียง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้องอาศัยทางหลวงหมายเลข 108 เป็นเส้นทางหลัก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความกว้างขนาด 4 ช่องจราจร ยกเว้นในช่วงที่ผ่านเขตเมือง ขนาดลดลงเหลือ 2 ช่องจราจร ด้านข้างมีชุมชนหนาแน่นไม่สามารถขยายผิวจราจรได้ ประกอบกับเส้นทางสายดังกล่าวเป็นเส้นทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย จึงทำให้ปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 108 ช่วงผ่านเขตเมืองหางดง สันป่าตอง และชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว มีความหนาแน่นมากเกินขีดความสามารถ จำเป็นต้องก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด

วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดใน ทล.108 ช่วงผ่านเมืองสันป่าตอง, หางดง และชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว
เติมต่อโครงข่าย ทล.121 ช่วงเลียบคลองชลประทานส่งน้ำสายใหญ่ ซึ่งรองรับปริมาณการจราจรทางด้านทิศตะวันตกของเมือง
เพื่อใช้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวหลักผ่านไปสู่แหล่งท่องเที่ยวทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีความสะดวกและปลอดภัย ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของเมืองเพิ่มขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาการเดินทาง
สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางด้านทิศตะวันตกของเมือง
สามารถใช้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวหลักผ่านไปสู่แหล่งท่องเที่ยวทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีความสะดวกและปลอดภัย ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของเมืองเพิ่มขึ้น
logo