เหตุผลความจำเป็นของโครงการ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2558 ที่ประกาศให้ที่ดินในท้องที่ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงเห็นควรมีการปรับปรุงเส้นทางการขนส่งสินค้าจากพื้นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลคำอาฮวน กับสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 ได้สะดวก อีกทั้งยังเพิ่มโครงข่าย โลจิสติกส์สำหรับการขนส่งจากจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร ออกสู่ประเทศลาว โดยไม่ต้องผ่านเข้าสู่ตัวเมืองมุกดาหาร กรมทางหลวงชนบทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุง ถนนสาย มห. 3019 แยก ทล. 212 – บ. บางทรายใหญ่ (ตอนที่ 2) อ. เมือง จ. มุกดาหาร เริ่มต้นจากแยกทางหลวงหมายเลข 212 (บริเวณ กม. ที่ 427+500) สิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงหมายเลข 12 (บริเวณ กม. ที่ 781+000) ระยะทางประมาณ 14.500 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมโยงกับถนนโครงการ ตอนที่ 1 ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจออกแบบไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2559

logo